Hainan Airlines (HU)
߂


737-800 (*26+1)
B-2157`59 [-84P/WL]
B-2636`37 [-86N]
B-2638 [-8Q8]
B-2646 [-8Q8]
B-2647 [-84P]
B-2651`52 [-84P]
B-2675 [-86Q]
B-2676`77 [-84P/WL]
B-5082 [-883](China Xinhua)
B-5083 [-883]
B-5089`90 [-883]
B-5135 [-84P/WL]
B-5139 [-84P/WL]
B-5180`81 [-8FH/WL](Chang An)
B-5182 [-808/WL]
B-5337`38 [-84P/WL]
B-5346 [-8BK(WL)]
B-5358 [-84P/WL]
(B-5359) [-8FH/WL?]


767-300ER (*4)
B-2490`92 [-34P]
B-2562 [-3BG]߂
(2007.12.10 Rev.2)